Actuele thema’s

Camping Bovensluis

Op 19 januari jongstleden heeft Hart voor Willemstad (HvW) een zienswijze ingediend op een ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Het betreft een ontwerp-beschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming, voor de ontwikkeling van een vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis. Deze zienswijze is opgesteld omdat bij HvW regelmatig zorgen worden geuit door bewoners van Willemstad en het buitengebied over de beoogde ontwikkeling op deze locatie.

Het gaat in dit geval met name om extra stikstofemissies, als gevolg van de bouw en het gebruik van het vakantiepark, inclusief verkeer van en naar het park. Gedeputeerde Staten hebben beslist dat hiervoor geen natuurvergunning nodig is. Hart voor Willemstad vecht dit in hun zienswijze aan, met name omdat het aantal verkeersbewegingen schromelijk is onderschat in de aanvraag. In de toekomstige situatie zullen 365 tot 400 vakantiebungalows gebouwd en geëxploiteerd gaan worden met ruimte voor ruim 2.100 overnachtingsplaatsen. Het merendeel van de bungalows is bestemd voor 6, 8 en 10 personen en voor gebruik gedurende het gehele jaar. HvW heeft berekend dat het aantal voertuigbewegingen vele malen hoger is dan in de oude situatie en enkele malen hoger dan aangegeven in de vergunningaanvraag.

Tevens is geen reëel referentieniveau bepaald, met een Natura 2000-gebied op 50 meter afstand van de rand van het park. Mede op basis van ingebrachte zienswijzen zal GS een definitieve beschikking vaststellen.

Team Handhaving van de Gemeente Moerdijk heeft geconstateerd dat de projectontwikkelaar voor herinrichting van de voormalige Camping Bovensluis zonder vergunning bomen en diepgewortelde beplanting heeft verwijderd en opstallen heeft gesloopt. Hiervoor is in oktober 2023 een bouwstop en dwangsom opgelegd door de Gemeente. De Gemeente Moerdijk heeft daarna nog overtredingen geconstateerd, omdat de vergunningaanvrager/projectontwikkelaar ook na oplegging van de dwangsom en bouwstop werkzaamheden heeft voortgezet. Gevolg hiervan is de huidige bizarre kaalslag op het voormalige campingterrein.

De ontwerp-beschikking van GS loopt vooruit op de omgevingsvergunning, die onlangs bij de Gemeente Moerdijk is aangevraagd. Ook dat traject volgt Hart voor Willemstad nauwlettend, in het bijzonder om een goed beeld te verkrijgen van de consequenties voor het verkeer. In de huidige situatie zijn er alleen smalle dijk- en polderwegen, die ook door fietsers en voetgangers moeten worden gebruikt. Formele inspraak op een omgevingsvergunning is pas mogelijk als er een ontwerpbeschikking van B&W van de Gemeente Moerdijk beschikbaar is. Daarnaast is het volgens Hart voor Willemstad niet reëel dat eventueel bijkomende ontwikkelingskosten voor dit particuliere initiatief, zoals het aanpassen van infrastructuur waaronder wegen, voor rekening van de Moerdijkse belastingbetalers gaan komen.

Havenfront/Appartementen

Havenfront/Appartementen – Door een ontwikkelaar is een plan ontwikkeld om het gebied naast Van Bellen Surf & Snow om te zetten van Toerisme en Recreatie naar appartementen. Deze ontwikkeling van appartementen bij het havenfront valt niet goed bij de meeste ondernemers en bewoners omdat ze het beschermd stadsgezicht van Willemstad en het historisch vrije schootsveld rondom Willemstad verstoren en de beoogde broodnodige toeristische invulling conform het bestemmingsplan zullen belemmeren. Toerisme en Recreatie is een van de dragende pijlers onder de lokale economie maar zorgt tegelijkertijd voor een spanningsveld tussen inwoners en horeca binnen de vesting. Het bestemmingsplan gaat ervan uit dat door meer activiteiten toe te staan buiten de vesting op de locatie Havenfront er een win/win zal ontstaan.
Update: Namens de stadstafel/Hart voor Willemstad wordt in samenwerking met de betrokken ambtenaren een bespreking opgezet met de ontwikkelaar om de wederzijdse standpunten te bespreken.

De onderstaande pdf bestanden zijn vrij ter inzage te downloaden.

Concept voorstel alternatief waterlijn Willemstad.pdf

200210 DEF visie waterlijn willemstad.pdf

53972 Project 014 Havenfront – svz Appartementen Havenfront Willemstad.pdf

0602 RV bestemmingsplan Havenfront Willemstad, 2e herziening.pdf

Havenfront-062520CLU-FINAL

200626 DEF raadsinformatieavond havenfront HvW

Project Willemshof

De projectgroep Willemshof heeft in januari overleg gehad met wethouder Dingemanse. Tijdens het overleg heeft de projectgroep aangegeven mogelijkheden te zien om de gemeentelijke procedure te versnellen en snel een ontwikkelaar/aannemer voor de Willemshof te vinden. De projectgroep is nu in afwachting van een schriftelijke reactie van de jurist van de Gemeente. In elk geval heeft de Projectgroep van de Gemeente de toezegging gekregen om mede de eisen en wensen van de Projectgroep in te mogen brengen in de aanbesteding en de Gemeente zal, indien mogelijk, meewerken om de inschrijflijst van belangstellenden te eerbiedigen.

Senioren richten eigen buurt op in Willemstad: Gemeente reserveert stuk Priorindreef – Al het nieuws uit Moerdijk (internetbode.nl)

Project,, Willemshof”: Groot nieuws

Op 23 augustus 2023 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de Gemeente en de Projectgroep Willemshof.

In deze bespreking heeft Wethouder Danny Dingemans aangegeven, dat de Gemeente het volkstuinencomplex
bouwrijp gaat maken en de grond in bouwrijpe staat gaat verkopen aan een op te richten CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

De Gemeente gaat een planologische scan maken, waarbij op verzoek van de Projectgroep een aantal belangrijke zaken worden meegenomen zoals het mogelijk rekening houden met een geluidszone vanwege het voetbalveld en een spuitzone vanwege het aangrenzende agrarisch perceel.

De inschatting is dat er door de CPO ca 14 tot 16 woningen gebouwd gaan worden.

De Gemeente wil in oktober een intentieovereenkomst tekenen met de op te richten CPO.
Dat betekent dat de CPO op korte termijn opgericht zal worden.
Op de bijeenkomst van maandag 11 september om 19.30 uur in het Maritiem Verenigingsgebouw
zal voorgesteld worden een CPO op te richten en zal er een voorstel voor het bestuur gedaan worden.
Er zijn al kandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
U kunt zich aanmelden als lid van de CPO, waarbij de volgorde van de aanmelding in het verleden leidend is.
Tevens zal er gesproken worden over de eerste bijdrage.
Er zijn inmiddels wel een aantal personen op de lijst die elders een woning hebben gekocht of elders een huurwoning hebben betrokken of bijvoorbeeld vanwege leeftijd, afzien van een woning op het volkstuinencomplex.
Dat heeft tot gevolg dat er plaatsen zijn vrijgekomen op de lijst.

Wilt U in aanmerking komen voor een koopwoning op het volkstuinen complex, dan adviseren wij U dringend om naar de bijeenkomst te komen, daar er vergaande beslissingen genomen zullen worden.

September 2023, Projectgroep Willemshof

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw – Van origine is dit project ontstaan door ruimtetekort op de Willem de Zwijgerschool en de roep vanuit Willemstad om te kijken of verschillende activiteiten zoals BSO, KDV, Gymzaal, Scholen en eventuele gemeenschapsruimten of activiteiten daarvan samen konden komen op één locatie.
Update: Status is dat er een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden waar de sportvelden als beoogde locatie naar boven zijn gekomen. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt met alle betrokken partijen.

Project Scholenontwikkeling Willemstad | gemeente Moerdijk

https://www.ed.nl/brabant/bestuurslid-rowan-kamp-de-kogelvangers-krijgt-nieuwe-energie-van-verhuisplan~a6ba5732/

Renovatie vestingwerken, Bastion Groningen en doorsteek Oostbeer

Dit project zal zich richten op het daadwerkelijk realiseren van het opknappen van Bastion Groningen en de doorsteek van de Oostbeer bij de jachthaven. Een werkgroep van Hart voor Willemstad is hier mee bezig werkt samen met de gemeente aan een voorstel voor de finale realisatie van dit plan.

Willemstad Oost
Project Willemstad-Oost lijkt wat stilgevallen te zijn onder druk van verschillende oorzaken. Stikstof problematiek, stijgende rentes, een nieuwe Bouw-wet met daarin nieuwe eisen over een andere verdeling van type woningen dat mag worden gebouwd. De ontwikkelaar is alles opnieuw door aan het rekenen. Zodra daar meer voortgang is zal de werkgroep met gemeente en ontwikkelaar weer van start gaan.
Werkgroep verkeer

Tijdens de laatste stadstafel heeft de werkgroep verkeer een masterplan voor Willemstad gepresenteerd waarin is nagedacht over hoe verkeerstechnisch om te gaan met mogelijke nieuwe woonwijken, de ontwikkeling van Camping Bovensluis en bijvoorbeeld de wensen rondom fiets- en wandelpaden zoals die in Willemstad leven. Dit document is afgelopen woensdag formeel aan Wethouder Dingemans overhandigd in het Mauritshuis. 

(zie link in bijlage”ideen voor mobiliteit) deze graag toevoegen

https://www.bndestem.nl/moerdijk/hoe-wordt-verkeer-in-willemstad-oost-straks-geregeld~adc2f99f/

Verduurzaming Vesting Willemstad

Tijdens de laatste stadstafel is aangekondigd dat de gemeente de stichting Buurkracht heeft gecontracteerd om te helpen bij het opstarten van diverse verduurzamingsprojecten binnen de gemeente. Energiek Moerdijk heeft toegezegd dit project mede te begeleiden. In de komende weken zal bij de inwoners van de vesting in bezit van een koopwoning een enquête op de mat vallen. Het doel is om de energiebesparende maatregelen in kaart te brengen en animo te polsen voor inwoners die willen helpen bij dit project.

Afgeronde thema’s

Haringvlietbrug

Vanwege een grootschalige renovatie is de Haringvlietbrug een geruime tijd afgesloten geweest. De afsluiting zorgde voor hinder voor weggebruikers, met name woon-werkverkeer. Stadsraad Hart voor Willemstad zette zich actief in om de impact van de afsluiting te beperken voor de inwoners van Willemstad.

Terrassenproblematiek

Terrassenproblematiek – Hierbij heeft Hart voor Willemstad geholpen om de discussie rondom dit onderwerp in goede banen te leiden. Het doel was om de delicate balans tussen de belangen van inwoners en horeca te bewaren. Nadat discussies tussen horeca, bewoners en gemeente keer op keer op niets uit liepen heeft HvW de discussie breder getrokken en richting aan de discussies gegeven. Op de stadstafel is onder leiding van de burgemeester een compromis ontwikkeld dat inmiddels in werking is getreden.

Parkeerproblematiek/blauwe zone

Parkeerproblematiek/blauwe zone – Er waren al jaren veel parkeerproblemen in de vesting. Met name ’s avonds na 18.00 konden bewoners niet of nauwelijks een parkeerplekje vinden vanwege de bezoekers van de horeca. Na veelvuldig overleg op de stadstafel tussen inwoners, horeca en gemeente en met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken is er samen met de gemeente een blauwe zone ingesteld voor een groot gedeelte van de vesting.

Herinrichting Landpoortstraat & Achterstraat

Herinrichting Landpoortstraat & achterstraat – de staat van deze straten was slecht en in samenspraak met gemeente en bewoners is er een nieuw ontwerp gemaakt wat met behulp van inloopmiddagen beoordeeld kon worden. 

Herinrichting Noordlangeweg

Herinrichting Noordlangeweg – Hier is een werkgroep verkeer aan de slag gegaan op basis van klachten van omwonenden door te hard rijdend en te lawaaig verkeer. De herinrichting heeft inmiddels plaatsgevonden en na een evaluatie zijn er enige aanpassingen doorgevoerd. Overleg over nut en noodzaak van eventuele verdere/andere maatregelen is nodig en zal in een breder kader via de beoogde werkgroep verkeer plaats vinden. 

Fietsstraat Noordlangeweg

Fietsstraat Noordlangeweg – Om betere fietsverbindingen richting Klundert en Zevenbergen te krijgen door de lange polderwegen is er in samenwerking met de gemeente en omwonenden een fietsstraat aangelegd op de Noodlangeweg. 

Trimbaan Vesting

Trimbaan Vesting – Hart voor Willemstad heeft samen met de stichting van de initiatiefnemers geholpen om subsidies binnen te halen voor een trimbaan met sporttoestellen in de openbare ruimte van de verschillende bastions van de vesting. 

Jachthaven Willemstad

Jachthaven Willemstad – Hart voor Willemstad heeft deelgenomen aan de beoordelingscommissie van de nieuwe uitbaters van de gemeentehaven. Per 1-1-2020 hebben John en Willeke van der List van Jachthaven de Batterij dit overgenomen.

Zwembad

Zwembad – Hart voor Willemstad heeft samen met stichting Ons Bad gestreden voor behoud van het zwembad Het Buitendiep. Dit heeft ertoe geleid dat Stichting ons Bad succesvol het zwembad onder beheer heeft kunnen nemen en wordt het succesvol uitgebaat. Hart voor Willemstad draagt nog steeds bij aan discussies over zwembaden op gemeenteniveau. 

Windmolens

Windmolens – In 2012 speelde discussies rondom ophoging van de windmolens bij de Sluizen. Hart voor Willemstad heeft succesvol ingesproken om dit tegen te houden met als motivatie dat het beschermd stadsgezicht verstoord van de historische stad zoals deze is. Tot de dag van vandaag wordt potentiele verhoging van die windmolens door gemeente niet gehonoreerd en uit de RES Regionale Energie strategie gehouden. 

Haringvlietbruig / Heinenoordtunnel

Cruisesteiger – Een project dat voor veel reuring zorgt in Willemstad, waarbij een aantal inwoners zich zelfs verenigd heeft in Zicht op de Overkant met als doel de oevers van Willemstad vrij te houden van de beoogde steiger aan de Oostzijde die bedoeld was als aanlegplaats voor grote cruiseschepen (130 meter) waarbij de vrees ook nog eens bestond dat de meeste passagiers Willemstad vooral zouden gebruiken als overstap naar omringende trekpleisters in plaats van op de goede wijze iets bij te dragen aan de lokale economie zoals supermarkt, winkeltjes horeca en stadsgidsen. De stadstafel/Hart voor Willemstad zetten zich ervoor in om deze discussie met de betrokken ambtenaren en het college in goede banen te leiden.
Update: in april 2020 is door het college besloten te stoppen met dit project.

 

 

 

Download de Powerpoint presentatie

Mauritshuis renovatie

Mauritshuis renovatie – Namens de stadstafel/Hart voor Willemstad wordt regelmatig deelgenomen aan overleggen met de gemeente of bijvoorbeeld beoordelingen van leveranciers voor renovatiewerk.

Update: De realisatie van het Mauritshuis nieuwe stijl is volop aan de gang en krijgt een prominente toeristisch/recreatieve invulling met onder meer een Canonkamer van het Mauritshuis. Lees hier meer https://vvvmoerdijk.nl/ontdek/mauritshuis-willemstad/

Toegang

Toegang – De toegang naar de vesting is ook al vele jaren onderwerp van gesprek. Met name op zonnige dagen stroomt de vesting vol met auto’s, motoren, fietsers en voetgangers. De gemeente was steeds minder tevreden over de blockers, die veel onderhoud vergden. Een experiment met verkeersregelaars, inclusief parkeren bij de sluizen inclusief vervoer op drukke dagen, verloopt over het algemeen naar tevredenheid.

Update: Ook in Coronatijden blijft Willemstad onverminderd populair. Werd Willemstad in het eerste weekend overspoeld met Belgen, later bleken mensen uit de omliggende gebieden toe aan een broodnodig verzetje. Dit heeft de gemeente doen besluiten tot het aanleggen van een brede corridor om auto’s, motorrijders en brommers zo vroeg mogelijk te weren. In overleg met ondernemers en Hart voor Willemstad is inmiddels de toegankelijkheid voor klanten van de lokale ondernemers beter gewaarborgd.

Woningbehoefteonderzoek

Woningbehoefteonderzoek Moerdijk afgerond: betaalbare woningen en bereikbaarheid speerpunten

Het woningbehoefteonderzoek voor de gemeente Moerdijk is afgerond. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen zijn nu bekend. De druk op de woningmarkt in Moerdijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen, met name voor starters en senioren. Ook is de bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied een aandachtspunt.

Belangrijkste knelpunten:

 • Te weinig betaalbare koopwoningen, met name voor starters.
 • Onevenwicht tussen vraag en aanbod in de sociale huursector: toenemende vraag naar kleinere woningen en appartementen, terwijl grote eengezinswoningen leeg komen te staan.
 • Onvoldoende harde woningbouwplannen om aan de groeiende vraag te voldoen.
 • Beperkte bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied per openbaar vervoer.
 • Vergrijzing: toenemende vraag naar seniorenwoningen en zorgwoningen.

Aanbevelingen:

 • Bouw meer betaalbare koopwoningen, met focus op grondgebonden woningen. Dit kan door koopstimuleringsinstrumenten in te zetten en door corporatiewoningen te verkopen die geschikt zijn voor starters.
 • Vergroot de diversiteit in de sociale huursector door grote eengezinswoningen te transformeren naar kleinere woningen of te verkopen. Zo kan er meer aanbod komen van appartementen en kleinere huurwoningen.
 • Maak concrete plannen voor woningbouw, met voldoende ruimte om in te spelen op veranderende vraag en aanbod.
 • Verbeter de bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied met het openbaar vervoer.
 • Bouw meer seniorenwoningen, zowel in de koop- als huursector. Denk hierbij aan een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen, op locaties met voorzieningen die voor ouderen belangrijk zijn.
 • Stimuleer het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, met name in de particuliere sector.
 • Faciliteer wonen met zorg, door geclusterde woonvormen met zorg te realiseren in alle kernen.

De gemeente Moerdijk gaat de komende jaren werken aan de uitvoering van deze aanbevelingen. Het doel is om een woningmarkt te creëren die voorziet in de behoeften van alle inwoners, nu en in de toekomst.

Meer informatie: