Actuele thema’s

Vakantiepark Bovensluis

De plannen voor een groot vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis aan de Oostdijk te Willemstad hebben geleid tot toenemende zorgen in Willemstad. De recente aanvraag voor een Omgevingsvergunning heeft deze bezorgdheid vergroot.

Nieuwsberichten over dit thema:
4 april 2024 – Zienswijze tegen ontwerp-beschikking Camping Bovensluis
25 April 2024 – Zorgen over Vakantiepark Bovensluis

Willemstad Oost

In maart 2022 heeft de gemeenteraad een startdocument vastgesteld voor de woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad. Tevens is toen een intentieovereenkomst gesloten tussen ontwikkelaar Novaform en de gemeente waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie Willemstad Oost.

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek met een positief resultaat afgerond. Dit heeft geleid tot een plan dat voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen verdeeld over 5 woonvelden met diverse woningtypen. Tussen de nieuwe woonwijk en de huidige woonwijk Kloosterblok is een groene zone met fiets- en wandelpaden voorzien. De ontwikkeling sluit aan bij het landelijke beleid voor betaalbare woningbouw en past binnen de uitbreidingsrichting van Willemstad zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 2040.

 

Havenfront/Appartementen

Havenfront  – April 2024 – Nieuwe ontwikkelingen:
Door de projectontwikkelaar Estate Invest is een plan gemaakt voor de realisatie van een hotel en 2 gebouwen met elk 7 appartementen.
Estate Invest heeft het bureau De Plekkenmakers ingehuurd om een inwonerparticipatie traject in Willemstad op te starten.
Tijdens de Stadstafel van 6 mei 2024 gaan we met elkaar in gesprek over deze ontwikkeling.

Project Willemshof

De projectgroep Willemshof heeft in januari overleg gehad met wethouder Dingemanse. Tijdens het overleg heeft de projectgroep aangegeven mogelijkheden te zien om de gemeentelijke procedure te versnellen en snel een ontwikkelaar/aannemer voor de Willemshof te vinden. De projectgroep is nu in afwachting van een schriftelijke reactie van de jurist van de Gemeente. In elk geval heeft de Projectgroep van de Gemeente de toezegging gekregen om mede de eisen en wensen van de Projectgroep in te mogen brengen in de aanbesteding en de Gemeente zal, indien mogelijk, meewerken om de inschrijflijst van belangstellenden te eerbiedigen.

1 September 2024 – Groot nieuws
27 mei 2021 – Internetbode: Senioren richten eigen buurt op in Willemstad

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw – Van origine is dit project ontstaan door ruimtetekort op de Willem de Zwijgerschool en de roep vanuit Willemstad om te kijken of verschillende activiteiten zoals BSO, KDV, Gymzaal, Scholen en eventuele gemeenschapsruimten of activiteiten daarvan samen konden komen op één locatie.
Update: Status is dat er een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden waar de sportvelden als beoogde locatie naar boven zijn gekomen. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt met alle betrokken partijen.

Project Scholenontwikkeling Willemstad | gemeente Moerdijk

https://www.ed.nl/brabant/bestuurslid-rowan-kamp-de-kogelvangers-krijgt-nieuwe-energie-van-verhuisplan~a6ba5732/

Bastion Groningen - Vitaal Centrum

Dit project zal zich richten op het daadwerkelijk realiseren van het opknappen van Bastion Groningen en de doorsteek van de Oostbeer bij de jachthaven. Een werkgroep van Hart voor Willemstad is hier mee bezig werkt samen met de gemeente aan een voorstel voor de finale realisatie van dit plan.

Download PDF Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad

Werkgroep verkeer

Tijdens de laatste stadstafel heeft de werkgroep verkeer een masterplan voor Willemstad gepresenteerd waarin is nagedacht over hoe verkeerstechnisch om te gaan met mogelijke nieuwe woonwijken, de ontwikkeling van Camping Bovensluis en bijvoorbeeld de wensen rondom fiets- en wandelpaden zoals die in Willemstad leven. Dit document is afgelopen woensdag formeel aan Wethouder Dingemans overhandigd in het Mauritshuis.

17 februari 2023 – BNDeStem – Hoe wordt verkeer in Willemstad-Oost straks geregeld?/

Verduurzaming Vesting Willemstad

Tijdens de laatste stadstafel is aangekondigd dat de gemeente de stichting Buurkracht heeft gecontracteerd om te helpen bij het opstarten van diverse verduurzamingsprojecten binnen de gemeente. Energiek Moerdijk heeft toegezegd dit project mede te begeleiden. In de komende weken zal bij de inwoners van de vesting in bezit van een koopwoning een enquête op de mat vallen. Het doel is om de energiebesparende maatregelen in kaart te brengen en animo te polsen voor inwoners die willen helpen bij dit project.

Afgeronde thema’s

Haringvlietbrug

Vanwege een grootschalige renovatie is de Haringvlietbrug een geruime tijd afgesloten geweest. De afsluiting zorgde voor hinder voor weggebruikers, met name woon-werkverkeer. Stadsraad Hart voor Willemstad zette zich actief in om de impact van de afsluiting te beperken voor de inwoners van Willemstad.

Terrassenproblematiek

Terrassenproblematiek – Hierbij heeft Hart voor Willemstad geholpen om de discussie rondom dit onderwerp in goede banen te leiden. Het doel was om de delicate balans tussen de belangen van inwoners en horeca te bewaren. Nadat discussies tussen horeca, bewoners en gemeente keer op keer op niets uit liepen heeft HvW de discussie breder getrokken en richting aan de discussies gegeven. Op de stadstafel is onder leiding van de burgemeester een compromis ontwikkeld dat inmiddels in werking is getreden.

Parkeerproblematiek/blauwe zone

Parkeerproblematiek/blauwe zone – Er waren al jaren veel parkeerproblemen in de vesting. Met name ’s avonds na 18.00 konden bewoners niet of nauwelijks een parkeerplekje vinden vanwege de bezoekers van de horeca. Na veelvuldig overleg op de stadstafel tussen inwoners, horeca en gemeente en met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken is er samen met de gemeente een blauwe zone ingesteld voor een groot gedeelte van de vesting.

Herinrichting Landpoortstraat & Achterstraat

Herinrichting Landpoortstraat & achterstraat – de staat van deze straten was slecht en in samenspraak met gemeente en bewoners is er een nieuw ontwerp gemaakt wat met behulp van inloopmiddagen beoordeeld kon worden. 

Herinrichting Noordlangeweg

Herinrichting Noordlangeweg – Hier is een werkgroep verkeer aan de slag gegaan op basis van klachten van omwonenden door te hard rijdend en te lawaaig verkeer. De herinrichting heeft inmiddels plaatsgevonden en na een evaluatie zijn er enige aanpassingen doorgevoerd. Overleg over nut en noodzaak van eventuele verdere/andere maatregelen is nodig en zal in een breder kader via de beoogde werkgroep verkeer plaats vinden. 

Fietsstraat Noordlangeweg

Fietsstraat Noordlangeweg – Om betere fietsverbindingen richting Klundert en Zevenbergen te krijgen door de lange polderwegen is er in samenwerking met de gemeente en omwonenden een fietsstraat aangelegd op de Noodlangeweg. 

Trimbaan Vesting

Trimbaan Vesting – Hart voor Willemstad heeft samen met de stichting van de initiatiefnemers geholpen om subsidies binnen te halen voor een trimbaan met sporttoestellen in de openbare ruimte van de verschillende bastions van de vesting. 

Jachthaven Willemstad

Jachthaven Willemstad – Hart voor Willemstad heeft deelgenomen aan de beoordelingscommissie van de nieuwe uitbaters van de gemeentehaven. Per 1-1-2020 hebben John en Willeke van der List van Jachthaven de Batterij dit overgenomen.

Zwembad

Zwembad – Hart voor Willemstad heeft samen met stichting Ons Bad gestreden voor behoud van het zwembad Het Buitendiep. Dit heeft ertoe geleid dat Stichting ons Bad succesvol het zwembad onder beheer heeft kunnen nemen en wordt het succesvol uitgebaat. Hart voor Willemstad draagt nog steeds bij aan discussies over zwembaden op gemeenteniveau. 

Windmolens

Windmolens – In 2012 speelde discussies rondom ophoging van de windmolens bij de Sluizen. Hart voor Willemstad heeft succesvol ingesproken om dit tegen te houden met als motivatie dat het beschermd stadsgezicht verstoord van de historische stad zoals deze is. Tot de dag van vandaag wordt potentiele verhoging van die windmolens door gemeente niet gehonoreerd en uit de RES Regionale Energie strategie gehouden. 

Haringvlietbruig / Heinenoordtunnel

Cruisesteiger – Een project dat voor veel reuring zorgt in Willemstad, waarbij een aantal inwoners zich zelfs verenigd heeft in Zicht op de Overkant met als doel de oevers van Willemstad vrij te houden van de beoogde steiger aan de Oostzijde die bedoeld was als aanlegplaats voor grote cruiseschepen (130 meter) waarbij de vrees ook nog eens bestond dat de meeste passagiers Willemstad vooral zouden gebruiken als overstap naar omringende trekpleisters in plaats van op de goede wijze iets bij te dragen aan de lokale economie zoals supermarkt, winkeltjes horeca en stadsgidsen. De stadstafel/Hart voor Willemstad zetten zich ervoor in om deze discussie met de betrokken ambtenaren en het college in goede banen te leiden.
Update: in april 2020 is door het college besloten te stoppen met dit project.

 

 

 

Download de Powerpoint presentatie

Mauritshuis renovatie

Mauritshuis renovatie – Namens de stadstafel/Hart voor Willemstad wordt regelmatig deelgenomen aan overleggen met de gemeente of bijvoorbeeld beoordelingen van leveranciers voor renovatiewerk.

Update: De realisatie van het Mauritshuis nieuwe stijl is volop aan de gang en krijgt een prominente toeristisch/recreatieve invulling met onder meer een Canonkamer van het Mauritshuis. Lees hier meer https://vvvmoerdijk.nl/ontdek/mauritshuis-willemstad/

Toegang

Toegang – De toegang naar de vesting is ook al vele jaren onderwerp van gesprek. Met name op zonnige dagen stroomt de vesting vol met auto’s, motoren, fietsers en voetgangers. De gemeente was steeds minder tevreden over de blockers, die veel onderhoud vergden. Een experiment met verkeersregelaars, inclusief parkeren bij de sluizen inclusief vervoer op drukke dagen, verloopt over het algemeen naar tevredenheid.

Update: Ook in Coronatijden blijft Willemstad onverminderd populair. Werd Willemstad in het eerste weekend overspoeld met Belgen, later bleken mensen uit de omliggende gebieden toe aan een broodnodig verzetje. Dit heeft de gemeente doen besluiten tot het aanleggen van een brede corridor om auto’s, motorrijders en brommers zo vroeg mogelijk te weren. In overleg met ondernemers en Hart voor Willemstad is inmiddels de toegankelijkheid voor klanten van de lokale ondernemers beter gewaarborgd.

Woningbehoefteonderzoek

Woningbehoefteonderzoek Moerdijk afgerond: betaalbare woningen en bereikbaarheid speerpunten

Het woningbehoefteonderzoek voor de gemeente Moerdijk is afgerond. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen zijn nu bekend. De druk op de woningmarkt in Moerdijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen, met name voor starters en senioren. Ook is de bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied een aandachtspunt.

Belangrijkste knelpunten:

 • Te weinig betaalbare koopwoningen, met name voor starters.
 • Onevenwicht tussen vraag en aanbod in de sociale huursector: toenemende vraag naar kleinere woningen en appartementen, terwijl grote eengezinswoningen leeg komen te staan.
 • Onvoldoende harde woningbouwplannen om aan de groeiende vraag te voldoen.
 • Beperkte bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied per openbaar vervoer.
 • Vergrijzing: toenemende vraag naar seniorenwoningen en zorgwoningen.

Aanbevelingen:

 • Bouw meer betaalbare koopwoningen, met focus op grondgebonden woningen. Dit kan door koopstimuleringsinstrumenten in te zetten en door corporatiewoningen te verkopen die geschikt zijn voor starters.
 • Vergroot de diversiteit in de sociale huursector door grote eengezinswoningen te transformeren naar kleinere woningen of te verkopen. Zo kan er meer aanbod komen van appartementen en kleinere huurwoningen.
 • Maak concrete plannen voor woningbouw, met voldoende ruimte om in te spelen op veranderende vraag en aanbod.
 • Verbeter de bereikbaarheid van het Haven- en Industriegebied met het openbaar vervoer.
 • Bouw meer seniorenwoningen, zowel in de koop- als huursector. Denk hierbij aan een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen, op locaties met voorzieningen die voor ouderen belangrijk zijn.
 • Stimuleer het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, met name in de particuliere sector.
 • Faciliteer wonen met zorg, door geclusterde woonvormen met zorg te realiseren in alle kernen.

De gemeente Moerdijk gaat de komende jaren werken aan de uitvoering van deze aanbevelingen. Het doel is om een woningmarkt te creëren die voorziet in de behoeften van alle inwoners, nu en in de toekomst.

Meer informatie: