Op 19 januari jongstleden heeft Hart voor Willemstad (HvW) een zienswijze ingediend op een ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Het betreft een ontwerp-beschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming, voor de ontwikkeling van een vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis. Deze zienswijze is opgesteld omdat bij HvW regelmatig zorgen worden geuit door bewoners van Willemstad en het buitengebied over de beoogde ontwikkeling op deze locatie.

Het gaat in dit geval met name om extra stikstofemissies, als gevolg van de bouw en het gebruik van het vakantiepark, inclusief verkeer van en naar het park. Gedeputeerde Staten hebben beslist dat hiervoor geen natuurvergunning nodig is. Hart voor Willemstad vecht dit in hun zienswijze aan, met name omdat het aantal verkeersbewegingen schromelijk is onderschat in de aanvraag. In de toekomstige situatie zullen 365 tot 400 vakantiebungalows gebouwd en geëxploiteerd gaan worden met ruimte voor ruim 2.100 overnachtingsplaatsen. Het merendeel van de bungalows is bestemd voor 6, 8 en 10 personen en voor gebruik gedurende het gehele jaar. HvW heeft berekend dat het aantal voertuigbewegingen vele malen hoger is dan in de oude situatie en enkele malen hoger dan aangegeven in de vergunningaanvraag.

Tevens is geen reëel referentieniveau bepaald, met een Natura 2000-gebied op 50 meter afstand van de rand van het park. Mede op basis van ingebrachte zienswijzen zal GS een definitieve beschikking vaststellen.

Team Handhaving van de Gemeente Moerdijk heeft geconstateerd dat de projectontwikkelaar voor herinrichting van de voormalige Camping Bovensluis zonder vergunning bomen en diepgewortelde beplanting heeft verwijderd en opstallen heeft gesloopt. Hiervoor is in oktober 2023 een bouwstop en dwangsom opgelegd door de Gemeente. De Gemeente Moerdijk heeft daarna nog overtredingen geconstateerd, omdat de vergunningaanvrager/projectontwikkelaar ook na oplegging van de dwangsom en bouwstop werkzaamheden heeft voortgezet. Gevolg hiervan is de huidige bizarre kaalslag op het voormalige campingterrein.

De ontwerp-beschikking van GS loopt vooruit op de omgevingsvergunning, die onlangs bij de Gemeente Moerdijk is aangevraagd. Ook dat traject volgt Hart voor Willemstad nauwlettend, in het bijzonder om een goed beeld te verkrijgen van de consequenties voor het verkeer. In de huidige situatie zijn er alleen smalle dijk- en polderwegen, die ook door fietsers en voetgangers moeten worden gebruikt. Formele inspraak op een omgevingsvergunning is pas mogelijk als er een ontwerpbeschikking van B&W van de Gemeente Moerdijk beschikbaar is. Daarnaast is het volgens Hart voor Willemstad niet reëel dat eventueel bijkomende ontwikkelingskosten voor dit particuliere initiatief, zoals het aanpassen van infrastructuur waaronder wegen, voor rekening van de Moerdijkse belastingbetalers gaan komen.