Stadstafel

Willemstad kent met Hart voor Willemstad een lange historie van burgerparticipatie en functioneerde onder meer lange tijd als stadsraad, totdat dit instituut werd opgeheven. Dit belette Hart voor Willemstad niet om op te blijven komen voor de belangen van haar leden en achterban en onder de aandacht te brengen van de gemeente.

Toen de gemeente in het kader van burgerparticipatie een nieuw initiatief ontplooide met brede gebiedsplannen en lokale stadstafels, lag het voor de hand dat Hart voor Willemstad een actieve rol zou vervullen bij het goed laten functioneren van de stadstafel Willemstad. Mensen uit Willemstad zijn van oudsher mondig en betrokken en ook de stadstafels worden steevast bezocht door meer dan 100 mensen per keer.

Hart voor Willemstad organiseert in samenwerking met de betrokken ambtenaren van Gemeente Moerdijk de stadstafel Willemstad. Tijdens de bijeenkomsten worden voorgenomen projecten en andere van belang zijnde onderwerpen gepresenteerd. Meer informatie vindt u onder het hoofdstuk visies.

Er is volop ruimte voor discussie en het ophalen van meningen. Aan de hand van alle input wordt zo nodig verder actie ondernomen in overleg met alle direct betrokkenen.

De stadstafel is openbaar toegankelijk voor alle inwoners en ondernemers van Willemstad. Afhankelijk van de onderwerpen is (vrijwel) altijd ook een (of meer) wethouder(s) en/of de burgemeester aanwezig. Ook (lokale) raadsleden van de verschillende politieke partijen zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen om zich zelf op de hoogte te stellen van wat er leeft onder de bevolking. 

De reguliere bijeenkomsten vinden normaliter een keer per kwartaal op een maandagavond plaats in gebouw Irene. Daarnaast kan het zijn dat specifieke avonden worden ingelast als dat noodzakelijk blijkt te zijn om voldoende inspraak te krijgen of draagvlak voor een onderwerp. 

Visies
Mede naar aanleiding van een aantal voorgenomen grotere projecten, zoals de cruisesteiger en de ontwikkeling Havenfront/appartementen naast Van Bellen Surf & Snow, is de gedachte ontstaan om de inspraak op dergelijke ontwikkelingen te benaderen vanuit een meer samenhangende visie in plaats vanuit de onderbuik. Voor dat doel wordt per thema een werkgroep ingesteld om de afstand tussen inwoner, ondernemer, raad, college en ambtenaren te verkleinen en de neuzen zoveel mogelijk één kant op te krijgen.

Het eerste resultaat is de Visie Toerisme en Recreatie die door een werkgroep ontwikkeld is op basis van een participatiemodel dat ontwikkeld is door onze plaatsgenoot Bert Tuk. Meer informatie over deze en andere visies vindt u hier.

Gebiedsplannen
De gemeente Moerdijk is qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van Noord-Brabant met maar liefst 11 grote en 19 kleinere kernen en een groot buitengebied. Om de afstand tussen burger en gemeente te verkleinen, kent elke stad, elk dorp en het buitengebied binnen Moerdijk een eigen gebiedsplan. Naast Willemstad zijn dit Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Klundert, Langeweg, Noordhoek, Standdaardbuiten, Zevenbergsche Hoek, Zevenbergen en het buitengebied.

In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.

Om dit mogelijk te maken heeft ieder stad, elk dorp en het buitengebied een eigen gebiedsplan en een stadstafel als onderdeel van het gebiedsplan. Aan deze tafels nemen inwoners en Gemeente Moerdijk, Surplus of Groenhuijsen, Politie Zeeland/West-Brabant, de BOA’s en Woonkwartier deel. Per onderwerp wordt vanuit de stadstafels een werkgroep samengesteld bestaande uit betrokken inwoners en stakeholders. Op deze wijze raakt college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over wat er lokaal echt leeft en zijn burgers daadwerkelijk betrokken bij alle ontwikkelingen in hun directe omgeving. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website https://www.moerdijk.nl/gebiedsplannen

Belangrijk!

Door de corona-crisis is het helaas op korte termijn niet mogelijk om Stadstafels te organiseren. Via De Ster en deze website zullen we u op de hoogte houden van de lopende projecten en wanneer de volgende tafel aanstaande is.