Zorgen over gevolgen van grootschalig Vakantiepark Bovensluis voor Verkeersveiligheid en Leefomgeving Willemstad

De plannen voor een groot vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis aan de Oostdijk te Willemstad hebben geleid tot toenemende zorgen in Willemstad. De recente aanvraag voor een Omgevingsvergunning heeft deze bezorgdheid vergroot.

De Willemstadse zorgen richten zich met name op de gevolgen voor het verkeer/verkeersveiligheid en de gevolgen voor de leefomgeving. Volgens de aanvraag gaat het vakantiepark ruimte bieden aan meer dan 2.000 bezoekers, wat overeenkomt met het totale aantal bewoners van Willemstad en omliggende wijken. De uitbreiding zal leiden tot een aanzienlijke toename van autoverkeersbewegingen (naar verwachting ca. 1.600 extra autoverkeersbewegingen per dag, d.w.z. ruim 500.000 extra autoverkeersbewegingen op jaarbasis), voornamelijk over de al kwetsbare Oostdijk.
Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in de extra verkeersbewegingen van zwaar verkeer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) als gevolg van de beoogde uitbreiding. 

Hart voor Willemstad betwist de aanname in de aanvraag dat de verkeersstromen beheersbaar zouden blijven en vreest voor de toename van de verkeersonveiligheid van scholieren, fietsers en wandelaars en negatieve gevolgen voor de leefomgeving. Daarnaast worden bij Hart voor Willemstad zorgen geuit over de druk op medische voorzieningen, handhaving en nood- en hulpdiensten, als gevolg van de groeiende recreantenpopulatie.

De gemeente Moerdijk stelt dat de aanvraag past binnen het Bestemmingsplan. Hart voor Willemstad is het hiermee niet eens en wijst erop dat ook in het Bestemmingsplan is opgenomen dat de huidige infrastructuur al kampt met verkeersonveilige situaties en dat verdere belasting niet wenselijk is.

Bovendien heeft de aanvrager weinig vertrouwen gewekt door illegale verwijdering van bomen en beplanting voort te zetten, ondanks een dwangsom en handhavingsmaatregelen van de gemeente.

Hart voor Willemstad pleit voor een herbezinning op de Omgevingsvergunningsaanvraag. Door strijdigheid met het Bestemmingsplan zou de aanvraag in dit stadium niet ontvankelijk mogen worden verklaard. Indien de vergunning toch wordt verleend moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om de gevolgen op de verkeersveiligheid en de leefomgeving te minimaliseren.
Volgens Hart voor Willemstad is het ongewenst dat de kosten van deze maatregelen op de Moerdijkse belastingbetaler worden afgewenteld.. En is het zaak dat de gemeente in een vroeg stadium afspraken maakt over passende kostentoedeling aan de projectontwikkelaar.