ln maart 2017 is besloten om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw op het braakliggende terrein aan de Lantaarndijk te Willemstad, waarbij als voorwaarde is gesteld dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn. Kort na het collegebesluit is door de ontwikkelende partij het participatietraject opgestart. Stadstafel Willemstad is daar als platform vanuit de inwoners van Willemstad nauw bij betrokken. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen onder andere de stadstafel en Gebroeders Blokland als ontwikkelende partij. Partijen hebben echter geconstateerd dat er geen consensus kan worden bereikt. De vísies liggen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw.

Eind juli 2020 is besloten om in de rol als intermediaír nog een laatste poging te ondernemen om te komen tot consensus tussen de stadstafel en de ontwikkelaar over een te ontwikkelen plan voor het gebied. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, in afstemming met de stadstafel en de Gebroeders Blokland, is door middel van een enquête input opgehaald bij de inwoners van Willemstad. Onder andere gericht op de vraag in welke mate er sprake is van draagvlak voor een woningbouwontwikkeling aan het Havenfront.

Eind oktober is de enquête uitgezet. ln totaal is de vragenlijst 452 keer ingevuld (ruim 39%). Begin december heeft u de ‘factsheet uitslag enquête Havenfront Willemstad’ ontvangen. De enquêteuitkomst hebben wij geanalyseerd. Vervolgens zouden wijdeze, zoals afgesproken, verwerken in een uitgangspuntennotitie welke in maart ter vaststelling aan u voorgelegd zou worden.

Een meerderheid van de respondenten heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een toeristisch recreatieve invulling (52Yo). Voor het voorliggende plan voor enkel woningbouw is slechts zeer beperkte steun (13%). Ook voor woningbouw in combinatie met andere functies is maar beperkte steun (23%). Deze variant ligt er nu overigens niet. Er is derhalve geen maatschappelijk draagvlak voor het ingediende bouwplan. Een voorwaarde die bij het in 2017 genomen collegebesluit is gesteld.
Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak wordt op basis van het bouwplan geen medewerking verleent aan de wijziging van de vigerende toeristisch recreatieve bestemming naar woningbouw. Het vasthouden aan het vigerende bestemmingsplan doet recht aan de uitslag van de peiling. Ook het geldende bestemmingsplan is via een inspraak- en participatietraject tot stand gekomen. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie voor een ontwikkeling met woningbouw is daarmee niet meer aan de orde. Het geldende bestemmingsplan blijft hiermee het kader voor ontwikkelingen. Een plan passend binnen de kaders van het bestemmingsplan is zondermeer mogelijk en volgt het reguliere vergunningsproces.

Op dit moment wordt geen ambtelijke capaciteit meer ingezet voor de realisatie van het initiatief.
Indien er later een níeuw gedegen plan wordt ingediend welke niet past binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan, maar dat wel voldoende draagvlak heeft, zullen wij opnieuw verkennen hoe we dat nieuwe initiatief kunnen faciliteren.

Uitslag enquete
Havenfront Willemstad