Hart voor Willemstad dient zienswijze in over de windmolens bij Willemstad

Onze zienswijze heeft betrekking op de status van de bestaande windmolens nabij de Volkeraksluizen, ten oosten van de A29, zoals weergegeven In de rode cirkel op de Elektriciteitskaart in het concept van RES 1.0.

Op deze kaart zijn de huidige locaties van deze windturbines aangeduid als “repoweren van windturbines”.
Ter toelichting, in bijlage 2 van het concept RES1.0 (Afkortingen en begrippen) is repowering gedefinieerd: “Repowering is het vergroten van de opbrengst van windparken, meestal door vervangen van oude turbines door nieuwe”.
De aanduiding “Repowering” van deze 6 windturbines is evenwel in strijd met de in 2013 door de Gemeenteraad van Moerdijk vastgestelde ”Nota Windenergie Moerdijk 2013 – 2030”. In deze Nota is het volgende besluit vastgelegd, “…gelet op de situering van de turbines nabij de kern van Willemstad, is besloten om verhoging van de turbines ten noord-oosten van de A29
(thans ca 75 m) uit te sluiten. Door deze restrictie resteert voor de locatie Volkerak de optie om ten zuid-westen van de A29 de bestaande turbines te vervangen door hogere exemplaren”. Gelet op de vele potentiële ruimtelijke en recreatieve waarden en de beoogde toekomstige ontwikkelingen, binnen en buiten de vesting van Willemstad (toeristisch/recreatief, woningbouw, behoud van de unieke cultuurhistorische waarden van het Beschermd Stadsgezicht, streven naar breed draagvlak voor de energietransitie binnen de gemeente, etc), is dit besluit anno 2021 nog veel relevanter geworden.

Hieronder treft u enige beelden/zichtlijnen richting de huidige windturbines, bezien vanuit een tweetal gezichtspunten binnen de vesting (Mauritshuis en Bastion Zeeland) en een uitzicht vanaf de Oostdijk tussen Klundert en Willemstad. Er zijn geen computeranimaties nodig om te bedenken hoe deze beelden er uit gaan zien als de turbines onverhoopt 2 tot 3 keer hoger zouden worden (150 tot 250m), zoals de meest gangbare types anno 2021. Dat zou, bezien vanuit vele invalshoeken, 24 uur per dag, een zeer rigoureuze aantasting van het rustieke karakter en van het Beschermd Stadgezicht van Willemstad opleveren.

Vanaf de Oostdijk. Met ruim 2,5 maal de hoogte gezichtsbepalend

Vanaf het Mauritshuis. Nu niet hinderlijk. Maar 2,5 maal zo hoog gezichtsbepalend

Vanaf bastion Zeeland. Nu niet hinderlijk. Maar 2,5 maal zo hoog gezichtsbepalend

Uit de toelichting blijkt dat de RES beschouwd moet worden als een bod aan het Rijk, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke bijdrage de regiogemeenten, waaronder ook de Gemeente Moerdijk, kunnen leveren aan de totale opgave in de duurzame energieproductie tot 2030. Dat betekent dat in elk geval ook recht gedaan moet worden aan het besluit van de Gemeenteraad van Moerdijk dat is vastgelegd in de “Nota Windenergie Moerdijk 2013 -2030”.
Wij waarderen ten zeerste de gemeentelijke intentie om alleen nieuwe windmolens / repowering van bestaande windmolens in het zoekgebied ten westen van de A29 nabij de Volkeraksluizen te ontwikkelen. Echter, dan moet dit o.i. ook duidelijk in de definitieve versie van RES 1.0 worden beschreven en op adequate wijze worden weergegeven op de Elektriciteitskaart, mede gelet op de lange tijdsduur van het proces en het gegeven dat de betrokken Wethouder(s), Gemeenteraadsleden en ambtelijk medewerkers doorgaans niet eeuwig bij zo’n proces betrokken zijn.
Met de huidige aanduiding “repoweren van windturbines” op de bestaande locaties ten oosten van de A29 blijft het risico aanwezig dat deze windmolens in de toekomst, alsnog voor repowering op die plaatsen in beeld komen, op grond van een formeel ook door de Gemeenteraad van Moerdijk vastgesteld RES, bijvoorbeeld omwille van het behalen van urgente regionale, provinciale of landelijke energiedoelen, mogelijk zelfs op grond van de Crisis- en Herstelwet.
Naar onze mening is de beste optie, ook ter voorkoming van verwarring in de toekomst, om op de Elektriciteitskaart in het definitieve RES 1.0 de status van deze windturbines te wijzigen in de ook reeds op de kaart voorkomende status “Bestaande windturbines”.
En in elk geval wordt dan voorkomen dat de (foute) indruk wordt gewekt dat de Gemeenteraad van Moerdijk heeft ingestemd met repowering van deze windturbines op deze plaats. Op die duidelijkheid voor haar burgers zou de Gemeente in dit stadium toch minimaal moeten inzetten.

Samenvattend verzoeken wij u dan ook, voordat u mogelijk de RES 1.0 vaststelt, om zorg te dragen dat het besluit van de Gemeenteraad van Moerdijk uit 2013, betreffende de windturbines ten oosten van de A29, in de definitieve RES 1.0 wordt opgenomen. Dit betekent dat de status “Repowering van windturbines”, waarmee deze molens op de Elektriciteitskaart worden aangeduid, moet worden gewijzigd in de status “Bestaande windturbines”, die, gelet op de ligging nabij het Beschermd Stadsgezicht van Willemstad, ook in de toekomst niet mogen worden verhoogd. Nieuwe molens en repowering van bestaande molens nabij de Volkeraksluizen, kunnen alleen worden ontwikkeld in het zoekgebied ten westen van de A29 dat, onder impuls van de gemeente Moerdijk reeds op de Electriciteitskaart is gearceerd.

Hopelijk doet u in uw besluit recht aan deze noodzakelijke verduidelijking, die van belang is voor de toekomst!.
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via info@hartvoorwillemstad.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de stadsraad Hart voort Willemstad

Download

Document Inspraak
zienswijze RES concept 1-0

Document Hart voor Willemstad
katern de Ster feb 2021-v1

Addendum-RES-1.0-West-Brabant_versie-eind-april