Tijdens de laatste stadstafel is de visievorming op de Willemstadse waterlijn besproken door circa 110 tafelaars. De visie werd de afgelopen maanden voorbereid door een brede werkgroep van circa 20 Willemstadse inwoners en ondernemers in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Moerdijk. Omdat we over het onderwerp veel vragen kregen hebben we een update geschreven over het onderwerp.

Reden voor de visievorming
De visievorming is uitgevoerd vanwege het voorstel van een projectontwikkelaar om de Toeristisch & Recreatieve (T&R) bestemming van de Willemstadse waterlijn naast Van Bellen Surf & Snow te wijzigen in een woonbestemming voor de bouw van appartementen. Omdat daarnaast ook nog de cruisesteigerdiscussie loopt heeft de stadstafel besloten om een algehele en integrale visie uit te werken voor de waterlijn. Dit voorkomt dat er ad-hoc besluiten worden genomen zonder dat er ook wordt gekeken naar bredere en langere termijn overwegingen.

Waterlijn bij uitstek geschikt voor toeristische ontwikkeling
De stadstafel concludeert dat de waterlijn van Willemstad bij uitstek geschikt is voor T&R ontwikkeling vanwege de mooie locatie en omdat T&R ondernemers en inwoners elkaar aan de waterlijn niet in de weg zitten. Ook is de T&R ontwikkeling belangrijk voor de ondernemers aan de waterlijn (Jachthaven de Batterij en Van Bellen). Deze zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van de T&R ontwikkeling aan de waterkant zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Een goede T&R ontwikkeling is ook van belang voor Willemstad omdat hierdoor belangrijke voorzieningen in stand kunnen worden gehouden zoals winkels, bakker, Jumbo, restaurants, jachthavens, vestingwerken en andere voorzieningen die Willemstad aantrekkelijk en leefbaar houden. Een doelmatige ontwikkeling van de waterlijn kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Mede ook daarom wijst het huidige bestemmingsplan en de structuurvisie Moerdijk de waterlijn aan voor T&R ontwikkeling. Dit mede omdat T&R langs de waterlijn de vesting tijdens piekdagen kan ontlasten, en langlopende discussies voorkomt tussen inwoners en ondernemers zoals bijvoorbeeld over het terrassenbeleid in de vesting. De waterlijn is bij uitstek geschikt voor terrassen en andere T&R activiteiten omdat deze daar niet zullen leiden tot een vermindering van het wooncomfort voor inwoners. Het bouwen van appartementen aan de waterlijn zorgt echter voor precies het tegenovergestelde omdat T&R ontwikkeling niet altijd realiseerbaar is op andere locaties binnen Willemstad waardoor Willemstadse (horeca) ondernemers niet verder kunnen uitbreiden in Willemstad. Daarnaast zien de al aan de waterlijn gevestigde ondernemers hun T&R omgeving veranderen in een woonomgeving waarin T&R activiteiten worden belemmerd en zullen eventuele toekomstige bewoners van de waterlijn last hebben van de T&R invulling door ondernemers.

Willemstadse waterlijn ook Moerdijkse waterlijn
Omdat de waterlijn van de gemeente Moerdijk voor een groot deel bestaat uit natuurgebied en industriegebied, is de Willemstadse waterlijn ook de enige waterlijn binnen de gemeente Moerdijk waar T&R ontwikkeling kan plaatsvinden. Veel bezoekers van de waterlijn komen uit omliggende kernen en gemeenten. Ook is de waterlijn A-knooppunt in het toeristische netwerk van de gemeente Moerdijk, en een belangrijk onderdeel van (boven)regionale T&R ontwikkeling in samenwerkingsverbanden als Waterpoort en de Zuidwaterlinie Noord-Brabant.

Voorstel ontwikkelaar voor wijziging bestemmingsplan
De stadstafel komt tot de conclusie dat het voorstel van de projectontwikkelaar haaks staat op de lokale, gemeentelijke en (boven)regionale belangen bij de Willemstads waterlijn. Eigenlijk ziet de stadstafel alleen maar nadelen aan het voorstel. Voor de inwoners omdat nieuwe T&R ontwikkeling niet langer buiten de vesting kan plaatsvinden. Voor de ondernemers omdat de waterlijn de enige plaats is waar ondernomen kan worden zonder rekening te hoeven houden met de impact op het wooncomfort van omwonenden. Voor de T&R ontwikkeling omdat het voorstel de waterlijn afsluit, het zicht op water en vesting ontneemt, en de voorgestelde grootschalige appartementen niet passen bij het historisch aanzicht en schootsveld. En voor zowel toeristen als inwoners omdat de appartementen beeldbepalend worden bij binnenkomst van de vesting. Volgens de stadstafel zijn er ook geen alternatieve locaties waar T&R ontwikkeling kan plaatsvinden zonder vermindering van het wooncomfort voor inwoners. De bouw van woningen daarentegen kan ook op andere locaties binnen Willemstad plaatsvinden.

Woningbouwbehoefte onderzoek
De gemeente Moerdijk treft momenteel voorbereidingen voor een uitbreiding naar de Oostkant van Willemstad volgens de provinciale structuurvisie. Deze zomer wordt daartoe een woningbouwbehoefte onderzoek uitgevoerd dat inzicht zal geven aan welk type woningen behoefte bestaat binnen Willemstad. De stadstafel vindt het aannemelijk dat het woonbehoefte onderzoek zal aangeven dat er behoefte bestaat aan betaalbare woningen voor starters gezinnen en senioren in omgevingen zonder T&R overlast. De stadstafel vindt het daarnaast aannemelijk dat de appartementen veel duurder worden dan de 200.000 euro tot 300.000 euro die de projectontwikkelaar aangeeft als koopprijs voor de appartementen. De stadstafel vindt dat de behoefte aan luxeappartementen pas kan worden vastgesteld na de definitieve prijsstelling van de appartementen en de afronding van het woonbehoefteonderzoek. Overigens leven er in Willemstad al diverse andere idee├źn over uitbreiding en de (on)mogelijkheden daarvan moeten ook bekeken worden in het woningbehoefteonderzoek. Hier zal een werkgroep voor opgericht worden binnen de stadstafel. Dergelijk ingrijpende uitbreidingsplannen verdienen een zorgvuldige voorbereiding over nut en noodzaak. Ook hiervoor zal door de stadstafel een brede werkgroep worden opgericht.

Conclusies en aanbevelingen stadstafel
De stadstafel komt tot de conclusie dat inwoners, ondernemers, raadsleden, ambtenaren en college het voorstel tot bestemmingswijziging vanuit alle relevante perspectieven dienen te evalueren. Vanwege de hierboven vermelde redenen zal de stadstafel de gemeenteraad en het college van Moerdijk vragen om het voorstel van de projectontwikkelaar niet te honoreren, en snel vaart te maken met het opstarten van woningbouwprojecten op locaties die de T&R ontwikkeling niet in de weg zitten. De stadstafel is daarnaast in overleg gegaan met de projectontwikkelaar om deze samen met de gemeente te vragen de T&R ontwikkeling van de waterlijn nu serieus op te pakken, en zich niet meer te laten afleiden door de gouden bergen die de appartementen zouden betekenen voor de projectontwikkelaar. Als laatste roept de stadstafel de lezers van de Ster op om te blijven meedenken met de visie op de waterlijn, en staat het open voor verdere bijdragen op de visie via info@hartvoorwillemstad.nl. De stadstafel heeft namelijk als doel om de mening van zoveel mogelijk inwoners te vertegenwoordigen.

Namens de werkgroep van de stadstafel: Sander Nolen, Rinus Huybregts, Martin Buil, Marten Meijer, Marjolein de Wit, Johan Schot, Jeroen de Jong, Ingomar Souren, Hans de Jong, Eelco Snoeck, Edwin van Noordt, Dick Glasbergen, Caesar Luikenaar, Bert Tuk, Arthur Baalman en Arjan Oostdijck

Blijf gezond en dank voor uw steun!