Op 14 juni jl. heeft Gedeputeerde Staten Noord Brabant een vergunning voor de Wet natuurbescherming aan het beoogde vakantiepark Bovensluis geweigerd, omdat volgens Groeten, Sietse voor deze activiteit geen natuurvergunning nodig is. De zienswijze van Hart voor Willemstad en anderen hebben niet geleid tot een wijziging van het eerdere besluit van GS.

De provincie heeft beoordeeld dat de door de initiatiefnemer aangeleverde informatie over verkeersbewegingen en stikstofuitstoot klopt. De onderbouwingen van de initiatiefnemer zijn het uitgangspunt voor toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming. Er is wat de provincie betreft
geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.

De provincie heeft daarbij niet gekeken naar de gevolgen van de uitbreiding naar 365 vakantiehuizen en 2.000 bezoekers op de verkeersveiligheid op dijk en polderwegen, de geschiktheid van wegen, de rust in het gebied en de leefbaarheid van de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan, Oudemolen en stadskern Willemstad. Deze zaken horen niet bij de beoordeling van deze vergunningaanvraag. Hart voor Willemstad gaat zich beraden om bezwaar te maken tegen het besluit van de provincie.

Het is nu aan de gemeente Moerdijk om al deze en andere aspecten (integraal) af te wegen bij de beoordeling of de aanvraag van een Omgevingsvergunning ontvankelijk wordt verklaard of niet. In de afgelopen maanden heeft Hart voor Willemstad daarom ook aan de gemeente Moerdijk (B&W en de Gemeenteraad) gevraagd ervoor te zorgen dat er met uitbreiding van het vakantiepark geen sprake mag zijn van achteruitgang van verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de directe omgeving waaronder Willemstad. Tot nu toe geeft de gemeente aan dat dat deze aspecten niet meegewogen kunnen worden bij de beoordeling van de Omgevingsvergunningaanvraag, omdat de activiteit past binnen de bestemming Verblijfsrecreatie.

Volgens Hart voor Willemstad biedt het Bestemmingplan Buitengebied 2018 wel degelijk mogelijkheden te om in de Omgevingsverguning procedure te voorkomen dat verkeersveiligheid en leefbaarheid afnemen. In het bestemmingsplan is een brede bestuurlijke visie is opgenomen, waarin o.a. is gesteld dat “veel polder- en dijkwegen smal zijn, hetgeen nu soms al leidt tot verkeersonveilige situaties of conflicten tussen verschillende verkeersdeelnemers. Ontwikkelingen moeten niet zorgen voor een toename aan verkeersbelasting op wegen waar dit op basis van de huidige belasting niet wenselijk is.”

Hart voor Willemstad zal bij de gemeente blijven aandringen om geen Omgevingsvergunning af te geven indien geen passende maatregelen worden vastgelegd voor het waarborgen van de huidige verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Deel jouw mening

Jouw mening is van belang, vertel ons wat jij van de ontwikkeling rond het vakantiepark Bovensluis vindt.

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.