De Stadsraad Hart voor Willemstad heeft in een brief aan de gemeenteraadsleden van Moerdijk opgeroepen om bij het College van B&W aan te dringen op een verkeersplan voordat de Omgevingsvergunningaanvraag voor een grootschalig vakantiepark in Willemstad ontvankelijk wordt verklaard.

Het geplande vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis aan de Oostdijk zal na opening plek bieden aan zo’n 2.000 recreanten, bijna net zoveel als het huidige aantal inwoners van de vesting en de buitenwijken samen. Uit gegevens van de Gemeente Moerdijk blijkt dat dit zal leiden tot minstens 1.600 extra autobewegingen per dag, ofwel ongeveer 500.000 extra autobewegingen per jaar.

Deze enorme toename van het verkeer zal overwegend plaatsvinden via de smalle Oostdijk, waar nu al nauwelijks twee personenauto’s elkaar kunnen passeren. De Stadsraad vreest voor gevaarlijke en onveilige situaties voor fietsers, wandelaars, autoverkeer en landbouwverkeer als hier geen maatregelen voor worden getroffen.

In de brief roept de Stadsraad de gemeenteraadsleden op om er bij B&W op aan te dringen  dat de initiatiefnemer van het vakantiepark een deugdelijk verkeersplan opstelt voordat de vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen. In dit plan moet duidelijk worden gemaakt hoe het extra verkeer veilig kan worden afgewikkeld zonder de kwetsbare infrastructuur verder te belasten.  

Daarnaast stelt de Stadsraad dat er maatregelen genomen dienen te worden om de impact op de leefomgeving tot een minimum te beperken, zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De kosten van de te nemen verkeersmaatregelen a.g.v. de uitbreiding van het vakantiepark moeten wat Hart voor Willemstad betreft niet worden afgewenteld op de Moerdijkse belastingbetaler, maar worden gedragen door de initiatiefnemer.

De gemeente Moerdijk is van mening dat er geen aanvullende eisen kunnen worden gesteld omdat de Omgevingsvergunningaanvraag binnen de bestemming verblijfsrecreatie in het bestemmingsplan past. De Stadsraad betwist dit echter en stelt dat de grootschaligheid van het project in strijd is met de gemeentelijke visie op kwetsbare dijk- en polderwegen die is opgenomen in datzelfde bestemmingsplan.

Of de gemeenteraad gehoor zal geven aan de oproep van de Stadsraad, moet nog blijken. Maar duidelijk is dat de komst van het vakantiepark grote gevolgen zal hebben voor de verkeersstromen, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Willemstad en omgeving.

Klik hier om de brief te bekijken

Jouw mening of vraag?
Je kan natuurlijk ook direct met ons contact opnemen om jouw mening met ons te delen.
Gebruik hier voor het contactformulier of spreek ons direct aan.